Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta
Bożena Sehn


Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, pok. nr 13
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62
e-mail: skarbnik@milanowek.pl

Kompetencje Skarbnika:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta.
 2. Skarbnik prognozuje, koordynuje i nadzoruje politykę finansową Miasta oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  4. opracowywanie projektów budżetu Miasta;
  5. opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;
  6. prognozowania, planowania i nadzorowania realizacji budżetu Miasta;
  7. kontrasygnowanie oświadczeń woli, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  8. nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  9. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  10. współpraca z kierownikami i głównymi księgowymi jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie planowania i realizacji dochodów i wydatków;
  11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 4. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 5. Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
 6. Skarbnikowi podlega bezpośrednio Referat Budżetowo-Finansowy.
 7. Skarbnik udziela informacji publicznej w zakresie objętym jego zadaniami.