Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Samodzielne stanowisko: Łukasz Ryk

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 115, fax 22 758 81 20
e-mail: lukasz.ryk@milanowek.pl


Zadania:

 1. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego działa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej  oraz realizacji spraw obronnych.
 2. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obronnością i obroną cywilną dotyczące w szczególności:
  • przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez: administrację Urzędu oraz organy jednostek samorządu terytorialnego, podległe i nadzorowane przez Burmistrza Miasta Milanówka jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
  • spraw związanych z  pełnieniem przez Burmistrza funkcji terenowego organu obrony cywilnej;
  • opracowywania dokumentacji dotyczącej:
   a) pozamilitarnych przygotowań obronnych;
   b) operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny;
   c) programowania obronnego;
   d) stanowisk kierowania;
   e) organizacji Urzędu na czas wojny;
   f) przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania;
   g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru;
   h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
  • szkolenia obronnego i obrony cywilnej na terenie Miasta;
  • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
  • powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
  • nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
  • decyzji wydawanych na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref  niebezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego;
  • doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym w Mieście;
  • przygotowań obronnych służby zdrowia;
  • zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
  • spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
  • gminnego planu obrony cywilnej;
  • jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla gminnego oraz  formacji obrony cywilnej w Mieście:
  • ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
  • ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia.
 3. Stanowisko realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczące w szczególności:
  • planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
  • pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 4. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z zarządzaniem kryzysowym, dotyczące w szczególności:
  • działań związanych z onitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
  • gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  • szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  • zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  • gromadzenia i przetwarzania danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń  występujących na obszarze Miasta;
  • funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
  • systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
  • planowania wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
  • planowania wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • usuwania skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych;
  • przekazywania, poprzez Sekretarza, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
  • współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
  • ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
  • obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej;
  • ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.
 5. Stanowisko realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ochroną przeciwpożarową, dotyczące w szczególności:
  • funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
  • ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP;
  • wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz udzielania dotacji jednostkom OSP;
  • zaświadczeń o potwierdzeniu spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.