Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Organizacyjny

Kierownik: Michał Piwek

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew.  106 (kadry), 200 (działalność gospodarcza), 229 (ubezpieczenia), 157 (kierownik), 217, 222 (sekretariat Burmistrza)
fax 22 758 81 20
e-mail: informacja@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

 1. Referat Organizacyjny działa w celu zapewnienia obsługi funkcjonowania Burmistrza i Urzędu, sprawnej obsługi interesantów, realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, efektywnego komunikowania o działaniach organów Miasta i jego jednostek organizacyjnych, promocji Miasta, obsługi informatycznej Urzędu oraz funkcjonowania Sieci Informatycznej Milanówka.
 2. Referat, poprzez Sekretariat Burmistrza, realizuje zadania związane z organizacją prac i spotkań Burmistrza, poza wymienionymi w ust. 5.
 3. Referat realizuje zadania związane z obsługą interesantów i korespondencji, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Urzędu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów oraz rozprowadzanie jej, po dokonaniu dekretacji, do właściwych komórek organizacyjnych,
  2. przygotowywanie korespondencji i przesyłek pocztowych do wysyłki;
  3. obsługi urządzeń łączności;
  4. udzielane pomocy w ukierunkowaniu załatwienia spraw przez interesantów;
  5. udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu wniosków, druków, podań;
  6. udzielanie pełnej informacji na temat pracy Urzędu.
 4. Referat realizuje zadania zlecone z zakresu działalności gospodarczej, dotyczące w szczególności:
  1. wniosków składanych do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
  2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  3. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar Miasta;
  4. zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny na obszar Miasta;
  5. czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego, polegających na zapewnieniu:
   • wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności;
   • urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację spółek jawnych;
   • dostępu do informacji o wysokości opłat i sposobie ich uiszczania;
   • informacji o właściwości miejscowej sądów rejonowych.
 5. Referat realizuje zadania zlecone w sprawach związanych ze zgromadzeniami, dotyczące w szczególności:
  1. przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach od organizatorów;
  2. wydawania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 6. Referat realizuje zadania związane z obsługą administracyjną i techniczną Urzędu, dotyczące w szczególności:
  1. spraw kadrowych, w tym zatrudniania i zwalniania pracowników,
  2. współpracy z Komisją Socjalną;
  3. dyscypliny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia środków i osób do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników;
  4. prowadzenia dokumentacji opatrzonej klauzulą niejawności;
  5. sprawozdań statystycznych;
  6. zakupów inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych oraz druków;
  7. koordynowania systemu ewidencji składników majątkowych Miasta;
  8. ochrony mienia;
  9. bieżącej konserwacji i napraw obiektów budowlanych Miasta (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta);
  10. zapewnienie niezbędnych dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci z obiektów, o których mowa w pkt 13;
  11. zapewnienia ochrony fizycznej i ubezpieczenia obiektów, o których mowa w pkt 13;
  12. czystości i estetyki w budynkach Urzędu;
  13. zapewnienia, przy współpracy Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej, oprawy i uroczystości miejskich (zawieszanie flag, ozdób świątecznych, przygotowywanie scenografii itp.) oraz ich zabezpieczenia.
 7. Referat realizuje zadania zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów i spisów.
 8. Referat realizuje zadania związane z gospodarką mieszkaniową gminy, dotyczące w szczególności prowadzenia spraw osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego oraz prowadzenia rejestrów tematycznych.
 9. Referat, przy pomocy Zespołu do spraw Komunikacji Społecznej, realizuje zadania własne gminy z zakresu komunikacji społecznej, polityki informacyjnej i promocji Miasta, dotyczące w szczególności:
  1. organizowanie imprez miejskich, w szczególności patriotycznych i związanych ze świętami, nie należących do właściwości innych jednostek organizacyjnych Urzędu i komórek organizacyjnych Miast oraz współpraca z tymi podmiotami przy organizowaniu ich imprez;
  2. bieżącego informowania mieszkańców Miasta i mediów o działaniach, decyzjach i zamierzeniach organów Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta za pomocą dostępnych form, środków i narzędzi;
  3. prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i strony internetowej Urzędu Miasta;
  4. redagowanie Biuletynu Miasta Milanówka;
  5. udzielania odpowiedzi na informacje medialne dotyczące działalności organów Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
  6. organizowanie i koordynowanie udziału Burmistrza oraz pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta komórek organizacyjnych Urzędu w konferencjach prasowych, wywiadach i innych spotkaniach z mediami;
  7. prowadzenia monitoringu mediów;
  8. informacji i dokumentacji istotnych miejskich wydarzeń, w tym zapewnienie rejestrowania audiowizualnego posiedzeń komisji i sesji Rady;
  9. publikacji reklamowych w mediach;
  10. materiałów promocyjnych Miasta;
  11. inicjowania, organizacji i udziału w lokalnych i ponadlokalnych wydarzeniach promocyjnych;
  12. zakupu i zużycia materiałów promocyjnych i reklamowych Miasta;
  13. koordynowania współpracy zagranicznej Miasta.
 10. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności:
  1. przygotowywanie i konsultowanie projektów rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
  2. koordynowanie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi;
  3. przygotowywanie i organizowanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w tym klubów sportowych działających na obszarze gminy;
  4. nadzór i rozliczanie zadań publicznych realizowanych przez podmioty niepubliczne.
 11. Referat, przy pomocy Zespołu do spraw Informatyki realizuje zadania w zakresie obsługi informatycznej, w tym dla Urzędu i jednostek oświatowych Miasta, a w razie potrzeby – również innych jednostek organizacyjnych Miasta, dotyczące w szczególności:
  1. koordynacji działań z zakresu informatyki w skali całego Urzędu;
  2. koordynacji działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji w Urzędzie – w zakresie aplikacji i oprogramowania;
  3. administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną Urzędu;
  4. planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji;
  5. utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych;
  7. monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
  8. strategii dotyczącej wyposażenia Urzędu w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
  9. projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Urzędu;
  10. inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
  11. przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie;
  12. tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu, projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych;
  13. nowych systemów informatycznych;
  14. koordynowania procesu tworzenia baz danych;
  15. nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
  16. nadzór nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
  17. administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
  18. spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.
 12. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta Milanówka;
  2. rejestr wpływającej korespondencji do Urzędu Miasta;
  3. ewidencja przeprowadzonych kontroli;
  4. rejestr skarg i wniosków;
  5. rejestr upoważnień i pełnomocnictw;
  6. rejestr gminnych jednostek organizacyjnych;
  7. rejestr samorządowych instytucji kultury;
  8. rejestry zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  9. rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  10. Ewidencja Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie;
  11. ewidencja delegacji służbowych;
  12. ewidencja działalności gospodarczej (wpisy archiwalne tj. wykreślone przed 1 stycznia 2012 r.)
  13. rejestry przyznanych przez Miasto tytułów honorowych (Zespół do spraw Komunikacji);
  14. ewidencja materiałów promocyjnych (Zespół do spraw Komunikacji);
  15. wykaz budynków prywatnych zasiedlonych na podstawie szczególnego trybu najmu (analiza);
  16. rejestr pustostanów.