Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Kierownik: Anna Fabisiak

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 215 (dla interesantów) lub 162, 208, 213, 220, 240, 241, 242 (kierownik), 243
e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

 1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego działa w celu zapewnienia: racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami.
 2. Referat, przy pomocy Zespołu do spraw Gospodarki Nieruchomościami, realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:
  1. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta) polegającego na:
   • kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
   • kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
   • prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
   • prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
   • oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
   • obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
   • dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
   • naliczania należności za nieruchomości,
   • egzekwowanie niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających z nieruchomości,
   • podejmowanie czynności w prawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;
  2. odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  3. odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
  4. regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
  5. podziałów nieruchomości, podziałów i scaleń nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
  6. numeracji porządkowej nieruchomości;
  7. prowadzenie spraw związanych z nazwami ulic i placów;
  8. opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, podziału i scalenia nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
  9. ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Referat, przy pomocy Zespołu do spraw Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, realizuje zadania własne gminy z zakresu ładu przestrzennego dotyczące w szczególności:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
  2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  4. decyzji o warunkach zabudowy;
  5. zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  6. wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
  7. zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów;
  8. wydawania informacji o terenie;
  9. opiniowanie linii ogrodzeń;
  10. opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
  11. ograniczenia korzystania z nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowych planów;
  12. ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowych planów;
  13. dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów;
  14. przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo-zamiennych (nie rzadziej niż raz w roku);
  15. decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych przez inne organy.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
 5. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu cmentarzy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawowych regulujących działalność cmentarzy i chowanie zmarłych.
 6. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
  2. rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
  3. rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  4. rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
  5. gminny zasób nieruchomości;
  6. gminna ewidencja zabytków;
  7. ewidencja miejscowości, ulic i adresów;
  8. ewidencja środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych.