Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Kierownik
Anna Fabisiak

Kontakt:
05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
tel. 22 758 30 61, 758 30 62 wew. 162, 208, 213, 215, 220, 240, 241, 242(kierownik), 243
e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl

karty usług

Zadania:

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego działa w celu zapewnienia: racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:
1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej);
2) odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne;
3) regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
4) zatwierdzania podziałów i scaleń nieruchomości;
5) rozgraniczenia nieruchomości;
6) numeracji porządkowej nieruchomości;
7) zgłaszania zmian stanu prawnego nieruchomości w Referacie Budżetowo  – Finansowym Urzędu;
8) opiniowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
3. Referat realizuje zadania własne gminy  z zakresu ładu  przestrzennego dotyczące w szczególności:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) decyzji o warunkach zabudowy;
5) zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
6) wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
7) zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów;
8) wydawania informacji o terenie;
9) opiniowanie linii ogrodzeń; 
10) opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
11) ograniczenia korzystania z nieruchomości  spowodowanych zmianą miejscowych planów;
12) ustalania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowych planów; 
13) dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów;
14) przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo-zamiennych (nie rzadziej niż raz w roku);
15) decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych przez inne organy.
4. Referat realizuje zadania  własne gminy  z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności:
1) gminnej ewidencji zabytków;
2) wyznaczanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, innych zabytków wpisywanych do ewidencji;
3) zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, że jest zabytkiem;
4) miejskiego programu opieki nad zabytkami;
5) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
5. Referat realizuje zadania  własne gminy  z zakresu cmentarzy  poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawowych regulujących działalność cmentarzy i chowanie zmarłych.