Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Technicznej Obsługi Miasta

Kierownik: p.o. Adam Adamczyk

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 233, 244, 246, 247, 251
e-mail: tom@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

 1. Referat Technicznej Obsługi Miasta działa w celu: zarządzania drogami gminnymi, rozbudowy infrastruktury technicznej Miasta, organizowania i nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem transportu miejskiego, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz koordynacji realizacji projektów.
 2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu dróg gminnych poprzez realizację zadań zarządcy drogi, dotyczące w szczególności:
  1. projektów planów rozwoju sieci drogowej;
  2. projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
  3. pełnienia funkcji inwestora;
  4. utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
  5. inżynierii ruchu;
  6. przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
  7. koordynacji robót w pasie drogowym;
  8. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
  9. zezwoleń na zjazdy z dróg;
  10. ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
  11. sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  12. okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  13. robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  14. przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  15. przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
  16. ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  17. okresowych pomiarów ruchu drogowego;
  18. uzgadniania projektów budowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych;
  19. wnioskowania do Rady o zaliczenie lub zmianę kategorii drogi do kategorii dróg gminnych;
  20. wniosków o ustalenie lub zmianę strefy płatnego parkowania.
 3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dotyczące w szczególności:
  1. współpracy z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju;
  2. zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych Miasta (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta);
  3. prowadzenie książek obiektu budowlanego dla obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 2;
  4. zapewnienie kontroli technicznych i okresowych przeglądów obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 2 i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne;
  5. wykonywania i remontów infrastruktury technicznej Miasta;
  6. działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
  7. zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie Miasta i w Wieloletnim Planie Finansowym;
  8. lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
  9. budowy niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na działkach objętych uchwałą o podziale i scalaniu nieruchomości;
  10. decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
  11. decyzji zatwierdzającej ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach;
  12. opinii o studium ochrony przeciwpowodziowej;
  13. realizacji obowiązków inwestora w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, z wyłączeniem inwestycji realizowanych przez inne Referaty;
  14. projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe i jego aktualizacja;
  15. opiniowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, dotyczące w szczególności:
  1. badania i analizowania potrzeb oraz planowania rozwoju;
  2. organizowania publicznego transportu zbiorowego;
  3. zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
  4. budowy, przebudowy i remontu: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.
 5. Referat realizuje zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych dotyczące w szczególności:
  1. dokonywania analizy dostępnych źródeł dofinansowania i przedstawianie informacji nt. możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz bieżąca analiza budżetu gminy dla potrzeb realizowanych zadań;
  2. wskazywania inwestycji, które mogą być finansowane lub dofinansowane ze źródeł zewnętrznych;
  3. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, przygotowywania i rozliczania projektów w tym zakresie;
  4. udzielania wyjaśnień na potrzeby kontroli dot. realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych;
  5. współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, jednostkami organizacyjnymi z terenu gminy oraz pracownikami innych urzędów i instytucji w celu realizacji projektów, w szczególności realizacji projektów partnerskich;
  6. współpracy z instytucjami zarządzającymi lub wdrażającymi programy współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych;
  7. przygotowywania wniosków aplikacyjnych i dokumentacji dla wybranych przez Burmistrza projektów;
  8. opracowywania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;
  9. sporządzania wniosków o płatność oraz harmonogramów związanych z realizacją inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych;
  10. opracowywania informacji w zakresie możliwości aplikowania do instytucji europejskich, w tym programów wspólnotowych oraz funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  11. analizowania głównych celów programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie spójności opracowywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne Miasta programów aplikacyjnych;
  12. przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla Urzędu do instytucji krajowych oraz europejskich ze szczególnym uwzględnieniem programów wspólnotowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  13. koordynacji przygotowania i realizacji projektów, które zostały wsparte ze źródeł pomocowych w tym: krajowych i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  14. merytorycznego nadzoru nad sprawozdawczością dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt pomocowy Miasta;
  15. nadzoru nad rozliczeniem finansowym dla instytucji krajowej lub zagranicznej współfinansującej projekt pomocowy Miasta.
 6. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. ewidencję dróg i obiektów mostowych;
  2. rejestr decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym;
  3. rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego;
  4. rejestr decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.