Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik: Anna Nyrek-Koczkodaj

Kontakt:

tel. 22 758 30 61 wew. 109
ul. Kościuszki 43
05-822 Milanówek

Zobacz również:

Zadania:
 1. Referat Zamówień Publicznych działa w celu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również postępowań o wartości przekraczającej równowartość 10.000,00 euro, prowadzonych w trybie określonym w odrębnych zarządzeniach Burmistrza.
 2. Do zadań Referatu należy w szczególności: 
  1. przygotowywanie, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przekazanego przez inne komórki organizacyjne Urzędu:
   • oszacowania wartości zamówienia,
   • ogłoszeń o wszczęciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
   • dokumentacji postępowania, w tym w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów,
   • ogłoszeń o wyborze wykonawcy oraz o udzieleniu zamówienia publicznego;
  2. przekazywanie właściwym podmiotom dokumentów do publikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych;
  3. udział w pracach komisji przetargowych;
  4. przygotowanie do podpisu Burmistrza umów w sprawie udzielania zamówień publicznych;
  5. przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  6. prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od czynności zamawiającego;
  7. sporządzani rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, zgodnie odrębnymi przepisami.